Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na Śląsku

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na Śląsku

Na terenie Śląska realizowanych jest obecnie wiele inwestycji, które mają na celu poprawę infrastruktury wodno kanalizacyjnej. W tym celu modernizowane są istniejące już elementy instalacji oraz budowane nowe odcinki. Jest to związane z zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę użytkową oraz odprowadzanie ścieków. Liczba ludności, która zamieszkuje Śląsk zwiększa się z roku na rok co wpływa na nadmierne obciążenie istniejącej infrastruktury.

Inwestycje w rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

instalacje wod kan śląskTo z kolei skutkuje awariami oraz usterkami, które są spowodowane funkcjonowaniem całej sieci na przysłowiowe sto procent. Projekty, które obejmują instalacje wod kan śląsk są finansowane z środków krajowych oraz międzynarodowych. Dzięki temu możliwa jest bieżąca poprawa stanu sieci przesyłowych oraz odprowadzających ścieki. W skład instalacji wodno kanalizacyjnych należą bowiem sieci wodociągowe oraz sieci kanalizacyjne. Zarówno jeden jak i drugi element infrastruktury jest jednakowo ważny dla mieszkańców. W związku z tym inwestycje realizowane na terenie Śląska odbywają się równocześnie co ma zapewnić poprawę warunków zarówno w jednej jak i drugiej sferze. Warto dodać, że oprócz sieci rurociągowych modernizowane są obiekty, które utylizują i uzdatniają wodę do dalszego użytku. Instalacje takie jak oczyszczalnie ścieków są obecnie bardzo ważne ze strategicznego punktu widzenia. Muszą mieć one odpowiednią przepustowość, która zapewni poprawne działanie całego systemu opartego o sieć wodno kanalizacyjną. Warto również wspomnieć, że na niektórych odcinkach następuje wymiana przestarzałej armatury na nowoczesne rozwiązania, które spełniają wszelkie wymagania zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Przykładem takich rozwiązań może być wymiana rur żeliwnych na te wykonane z tworzywa sztucznego.

Dzięki temu eliminowane jest ryzyko zapychania się sieci wodociągowych poprzez oddzielanie się kawałków struktury rury. Sieci wykonane przy użyciu tworzyw sztucznych nie ulegają korozji oraz są odporne na różnego rodzaju chemię co stanowi o ich przydatności zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i firm. W przypadku zakładów produkcyjnych bowiem bardzo często zachodzi konieczność odprowadzenia z zakładu substancji potencjalnie niebezpiecznych, które muszą zostać zutylizowane w odpowiednim zakładzie przetwórczym.